ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου
Ἱεροσολύµων καὶ πάσης Παλαιστίνης
κ.κ. Θεοφίλου Γ΄

 

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήµ καὶ πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ (κατὰ κόσµον Ἠλίας Γιαννόπουλος τοῦ Παναγιώτου καὶ τῆς Τρισευγένης) ἐγεννήθη ἐν Γαργαλιάνοις Νοµοῦ Τριφυλίας-Μεσσηνίας ἐν ἔτει 1952. Εἰς Ἱεροσόλυµα ἀφίκετο κατ᾽ Ἰούλιον τοῦ ἔτους 1964 καὶ προσελήφθη ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τῷ 1970. Τῇ 28-06-1970 ἐκάρη Μοναχὸς ὑπὸ τοῦ ἀειµνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Βενεδίκτου ἐν τῇ Μεγάλῃ Αἰθούσῃ τῶν Πατριαρχείων µετονοµασθεὶς Θεόφιλος.
Τῇ 01-07-1970 Συνοδικῇ ἀποφάσει ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπὸ τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Βασιλείου καὶ διωρίσθη Διάκονος ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.
       Ἀργότερον προσελήφθη παρὰ τῷ Μακαριωτάτῳ ὡς Διάκονος αὐτοῦ. Τῇ 1ῃ Ἰουλίου 1975 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως Διοδώρου ἐν τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ. Συνοδικῇ ἀποφάσει (27-02-1975) ἀπεστάλη εἰς Ἀθήνας δι᾽ ἀνωτέρας σπουδὰς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ. Τῇ 21-02-1978 ἀπενεµήθη αὐτῷ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιµανδρίτου. Ἀποπερατώσας τὰς σπουδὰς αὐτοῦ, ἐπανῆλθεν αἰσίως, διορισθεὶς Γραµµατεὺς ἐν τῇ Ἀρχιγραµµατείᾳ, Καθηγητὴς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ καὶ Ἐπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους (12-10-1979). Τῇ 02-05-1981 διωρίσθη µέλος τῆς ἐποπτευούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Νέα Σιών». Τῇ 22-12-1981 ἀπεστάλη εἰς τὸ Πανεπιστήµιον τοῦ Durham Ἀγγλίας διὰ µεταπτυχιακὰς σπουδάς. Περατώσας αὐτὰς ἐπιτυχῶς ἐπέστρεψεν αἰσίως καὶ ἀµέσως διωρίσθη Γραµµατεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου (12-08-1986), ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Πληροφοριῶν τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἐπίσης καὶ µέλος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας. Τῇ 31-10-1986 διωρίσθη ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ Κεντρικῇ Ἐπιτροπῇ τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ συµµετέσχεν εἰς τὴν Ζ΄ Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Π.Σ.Ε. εἰς Καµπέρα τῆς Αὐστραλίας. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1991 ἕως τοῦ ἔτους 1996 ὑπηρέτησεν ὡς Ἡγούµενος ἐν Κανᾷ. Τῷ 1997 διωρίσθη µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαστηρίων καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ἀπεστάλη εἰς Qatar. Τῇ 27-09-2000 διωρίσθη Μέλος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 2001 διωρίσθη Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος ἐν Μόσχᾳ. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 2003 διορίζεται καὶ αὖθις Ὑπεύθυνος ἐν Qatar. Τῇ 08-06-2004 διορίζεται µέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου καὶ τὸν Σεπτέµβριον τοῦ ἰδίου ἔτους, ὡς Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τῇ 14-02-2005 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου. Τῇ 9/22-08-2005, παµψηφεὶ καὶ ὁµοφώνῳ γνώµῃ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγη εἰς Πατριάρχην τοῦ Παλαιφάτου καὶ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύµων. Τῇ 9/22-11-2005 ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ ἐν τῷ Καθολικῷ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, παρουσίᾳ τῶν Ἐκπροσώπων ἁπασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Κυβερνήσεων Ἰορδανίας καὶ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, τοῦ ἰδίου τοῦ Εξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δηµοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ. Κ. Παπούλια καὶ τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ἐµίρη τοῦ Qatar.
Μετὰ τὴν ἐνθρόνισιν Αὐτοῦ, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, πέραν τῆς εἰς ἅπαντας τοὺς τομεῖς ἐνεργοῦ δράσεως Αὐτοῦ ὑπὲρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς προόδου αὐτοῦ, ὑπὲρ τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανικοῦ Ποιμνίου καὶ τῆς εὐσταθείας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἐμερίμνησε καὶ διὰ τὴν ἀναβάθμισιν τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τὰ διορθόδοξα καὶ διομολογιακὰ δρώμενα, πρὸς διαφύλαξιν ἀντιστοίχως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως κατὰ τοὺς ἱεροὺς τῆς Ἐκκλησίας Κανόνας καὶ ἐνίσχυσιν διεθνῶς τῶν δικαίων καὶ τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Οὕτω, συμμετέσχεν εἰς τὴν ἀσχοληθεῖσαν μετὰ τῆς διαδοχῆς τοῦ Θρόνου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου Διηυρυμένην Σύνοδον τὸν Μάιον τοῦ 2006 ἐν Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης, μετέβη δὲ τὸν αὐτὸν μῆνα πρὸς Εἰρηνικὴν Ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Πρωτόθρονον Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπαναπροσδιώρισεν, ἐπίσης, καὶ δὴ διὰ τῆς προσωπικῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τὴν συμμετοχὴν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» καὶ τὸ «Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς». Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2007, προσκεκλημένος τῆς Κυβερνήσεως τῶν Η.Π.Α. συμμετέσχεν εἰς τὰς ἐν Washington D.C. ἐργασίας τοῦ «Council of Religious Institutions of the Holy Land», συγκληθείσας ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς προωθήσεως τῆς πολιτικῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν. Μεταξύ πολλῶν ἄλλων, ἐμερίμνησε διὰ τὴν ἐκπόνησιν ἐγκρίτων ἱστορικῶν μελετῶν καὶ μεταφράσεων ἐπὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἔλαβε δὲ μέρος ὡς προσκεκλημένος εἰσηγητὴς εἰς ἐπιστημονικὰ καὶ ἄλλα συνέδρια ἐν Ἱεροσολύμοις καὶ Ἑλλάδι. Τὸν μῆνα Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 2008, προσκεκλημένος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ὁ Μακαριώτατος κ. Θεόφιλος μετέβη εἰς Βρυξέλλας, ἔνθα κατέστησε τὰς προοπτικὰς καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ Ἐκκλησίας, γνωστὰ εἰς τοὺς ἀξιωματούχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Τὸν Ὀκτώβριον ἔλαβε μέρος εἰς τὴν συνελθοῦσαν Σύνοδον τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως.
Τὸ ἔτος 2009 συμμετέσχεν εἰς τὸ ἐν Λονδίνῳ συγκληθὲν Συνέδριον «The C-1 World Dialogue» οὗτινος καὶ διωρίσθη Ἀντιπρόεδρος.

      Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήµ καὶ πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἁγίας Σιὼν κ.κ. Θεόφιλος Γ΄.
Ἡµεροµηνία ἐκλογῆς: 9/22 Αὐγούστου 2005.
Ἡµεροµηνία Ἐνθρονίσεως: 9/22 Νοεµβρίου 2005.